Giới thiệu - Trung Tâm Y Tế Đak Đoa gia lai

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAK ĐOA TỈNH GIA LAI
 
I.                   BAN GIÁM ĐỐC – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 
II.                   CÁC KHOA TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK ĐOA  
 
III.                   TRẠM Y TẾ CÁC XÃ,THỊ TRẤN