Phòng Kế hoạch – Tài chính


Số điện thoại: 02693 

Email: 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 

1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch:

1.1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm.

1.2.Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét,chỉ đạo.

1.3.Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho các học viên.

1.4.Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.

1.5.Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong đơn vị, giữa đơn vị với cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm.

1.6.Phối hợp với các Khoa, Phòng, TYT để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

1.7.Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.

1.8.Đảm bảo việc lưu trữ thống kế, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

1.9.Tổ chức công tác thường trực toàn đơn vị.

1.10.Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

1.11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác y tế, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

1.12.Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

1.13.Triển khai TTGDSK bằng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của đơn vị, trang web của cơ quan, tờ rơi, băng rôn, áp phích, tại đơn vị.

1.14. Báo cáo hoạt động công tác TTGDSK tại đơn vị.

1.15. Kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác truyền thông tại đơn vị.

1.16. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính .

2.1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác đơn vị, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch đã được phê duyệt.

2.2. Theo định hướng hoạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặc chẽ việc thu viện phí theo quy định.

2.3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn vốn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị.

2.4. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.

2.5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

2.6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

2.7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

2.8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.