Phòng Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
Số điện thoại: 02693
Email: 
 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
 

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

7. Phối hợp với phòng tổ chức hành chính thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

8. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn họp trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

9. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

10. Tham mưu việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn của đơn vị.

11. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

12. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị.

13. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn đơn vị.

14. Đảm bảo vệ sinh đơn vị sạch đẹp.

15. Giám sát mọi thành  viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng.

16. Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Phát hiện nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng, khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

17. Kiểm tra đôn đốc viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

18. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đổ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm  soát nhiêm khuẩn trong toàn đơn vị.

19. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

20. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

21. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

22. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh – kiểm soát nhiễm khuẩn, báo cáo Giám đốc.

23. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.