Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

 Chức năng, nhiệm vụ của khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

1. Giám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh.

2. Điều tra định kì các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở Y tế và tại cộng đồng trên địa bàn.

3. Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng.

4. Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kiệp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan.

5. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương.

6. Triển khai chương trình mục tiêu Y tế quốc gia, các dự án liên quan về Y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn.

7. Báo cáo và giám sát các hoạt động công tác Y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội, HIV/AIDS.

8. Kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác Y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội, HIV/AIDS đối với các trạm y tế.

9. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham gia các hội nghị, nghị quyết.

10. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.