Khoa An toàn thực phẩm

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa An toàn thực phẩm.

1. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan tổ chức trên địa bàn.

2. Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

3. Thẩm định hồ sơ và lập thủ tục cấp giấy phép Đủ điều kiện về Vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp của Nhà nước.

4. Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định.

5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

6. Triển khai truyền thông Vệ sinh an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của đơn vị, trang web cơ quan, tờ rơi, băng rôn, áp phích, xe hoa….

7. Báo cáo và giám sát các hoạt động công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm.

8. Kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các trạm y tế.

9. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham gia các hội nghị, nghị quyết.

10. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.