Phòng Tổ chức – Hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Số điện thoại: 02693 

Email: 

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của đơn vị, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tham mưu công tác tuyển dụng nhân lực hàng năm để trình giám đốc và cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác, trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong đơn vị.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong đơn vị để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

9. Căn cứ kế hoạch công tác của đơn vị, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

10. Lập kế hoạch cung ứng văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng, công cụ dụng cụ thông dụng cho các khoa, phòng trong đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

11. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống công văn đi và đến của đơn vị, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị.

12. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn đơn vị.

13. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong đơn vị và các Trạm Y tế.

14. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của đơn vị.

15. Quản lý phương tiện vận tải của đơn vị. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

16. Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các công trình tại đơn vị, TYT theo kế hoạch.

17. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, phòng cháy chữa cháy.

18. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong đơn vị. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong đơn vị.

19. Đảm bảo công tác trật tự an ninh chung. Tham gia công tác bảo hộ lao động trong đơn vị.

20. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng báo cáo Giám đốc đơn vị.

21. Nghiên cứu xây dựng định mức văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng để trình Giám đốc đơn vị duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

22. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng ở các khoa, phòng trong đơn vị để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

23. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }