Khoa Hồi sức cấp cứu

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Hồi sức cấp cứu.

1.  Tổ chức và tiếp nhận người bệnh nặng đến Cấp cứu – Hồi sức – Chống độc và công tác cấp cứu ngoại viện.

2. Thăm khám người bệnh , thận trọng, chính xác và ghi đầy đủ các diễn biến của bệnh vào hồ sơ bệnh án.

3. Thực hiện quy định kỹ thuật bệnh viện khi tiến hành các thủ thuật. Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện thuốc theo quy định.

4. Thực hiện khẩn trương y lệnh, theo dõi, chăm sóc người bệnh toàn diện, bảo đảm làm việc liên tục có mặt bên giường bệnh. Phát hiện những diễn biến bệnh lý bất thường của người bệnh, báo cáo bác sĩ điều trị để xử lý kịp thời.

5. Làm hồ sơ bệnh án vào viện  điều trị. Bàn giao người bệnh, y lệnh còn lại cho ca hoặc kíp làm việc sau.

6. Tiếp đón ngay người bệnh và đưa người bệnh vào buồng bệnh. Khai thác các chỉ số sinh tồn, mời bác sĩ điều trị đến thăm khám và nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh.

7. Phổ biến nội quy bệnh viện, hướng dẫn nơi ăn, ở, vệ sinh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh; Phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

8. Hỗ trợ người bệnh nặng tắm rửa, cắt tóc và vệ sinh cá nhân theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

9. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

10. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.