THÔNG BÁO TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẢO VỆ CƠ QUAN

Ngày đăng: 17/03, 15:25

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TTYT HUYỆN ĐAK ĐOA                         Độc lập – Tự do –Hạnh phúc.

        Số          /TB-TTYT                            Đak Đoa, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển hợp đồng lao động bảo vệ cơ quan

THÔNG BÁO TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẢO VỆ CƠ QUAN

 

          Căn cứ nhu cầu công tác bảo vệ cơ quan của đơn vị

          Trung tâm y tế huyện thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan và một số nhiệm vụ khác do cơ quan phân công

          Đơn vị thông báo tuyển dụng hợp đòng lao động:

          - Số lượng: 01 người

          - Giới tính: Nam

          - Tuổi đời: Dưới 30 tuổi

          - Hộ khẩu thường trú: Tại thị trấn Đak Đoa

          - Ưu tiên: Người đã hoàn thành nghĩa vụ quan sự hoặc nghĩa vụ công an

          - Mức lương: Theo mức lương tối thiểu vùng X với hệ số do 2 bên thỏa thuận

          - Hồ sơ gồm:

                   + Sơ yếu lý lịch có xác nhân của địa phương nơi cư trú

                   + Đơn xin hợp đồng lao động

                   + Giấy khám sức khỏe

                   + Chứng minh nhân dân hoặc thẻ CCCD ( Pho to công chứng)

          - Nộp về phòng Tổ chức hành chính trước ngày 31/3/2021

          - Nếu có gì vướng mắc xin liên hệ phòng Tổ chức hành chính để được giải thích

                                               

                                                                                  T/L GIÁM ĐỐC

                                                  PHÒNG TỔ CHÚC HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

                                                          Nguyễn Văn Huệ

 

File đính kèm

    TB tuyển HĐLĐ bảo vệ cơ quan.docx