Hoạt động bệnh viện
CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP DỊCH VỤ  DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA NĂM 2020 CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP DỊCH VỤ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA NĂM 2020

Ngày đăng: 29/07, 16:03

​CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP DỊCH VỤ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA NĂM 2020 Công tác Dân số-KHHGĐ luôn được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, xác định vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước; đầu tư cho công tác Dân...

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ