Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

1. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn.

2. Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động, điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuân theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

3. Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kì cho người lao động.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng làng văn hóa sức khỏe, mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

5. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khỏe môi trường, lao động, trường học, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

6. Triển khai TTGDSK bằng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của đơn vị, trang web cơ quan, tờ rơi, băng rôn, áp phích, xe hoa….

7. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn.

8. Báo cáo và giám sát các hoạt động công tác Y tế cộng đồng và Dinh dưỡng.

9. Kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác Y tế cộng đồng và Dinh dưỡng đối với các trạm y tế.

10. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham gia các hội nghị, nghị quyết.

11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.