Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

1. Lập kế hoạch hoạt động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư , thiết bị y tế trong khoa. Thực hiện công tác xét nghiệm, chiếu, chụp, siêu âm, điện tim đúng theo chỉ định.

2. Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh, tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định, ghi sổ lưu theo quy định.

3. Thực hiện việc thường trực theo quy chế thường trực.

4.Thực hiện việc quản lý và sử dụng hóa chất theo đúng quy chế sử dụng thuốc. Thực hiện việc quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế. Thực hiện an toàn lao động. Xây dựng nội quy bảo vệ lao động.

5. Hướng dẫn thực hành của các học viên trường y dược chuyên ngành. Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh. Quản lý các nguyên tắc thực hành trong lĩnh vực Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

6. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

           7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.