Thư mời chào giá sản phẩm dinh dưỡng, đa vi chất

Ngày đăng: 20/11, 16:42

SỞ Y TẾ GIA LAI

TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK ĐOA

Số:         /TM-TTYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đak Đoa, ngày       tháng 11 năm 2023

 

THƯ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng, đa vi chất

Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm sản phẩm dinh dưỡng năm 2023, thực hiện dự án 3, dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 ” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ds Nông Lê Trung – Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT. 

SĐT: 0934969977 

Email: ttyt.dakdoa@gialai.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 146 Wừu – Thị trấn Đak Đoa – Huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai. 

- Nhận qua Email: ttyt.dakdoa@gialai.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 20/11/2023 đến trước 15h00  ngày 30/11/2023.

Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30/11/2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1.     Danh mục mua sắm sản phẩm dinh dưỡng năm 2023.

 

Stt

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật (bắt buộc theo QĐ 3452/QĐ-BYT)

Đơn vị tính

 Số lượng 

Ghi chú

A

 Dự án 7

 

 

 

 

1

Sản phẩm dinh dưỡng cấp cho trẻ em Suy dinh dưỡng thấp còi từ 6-23 tháng tuổi

Thành phần viên /gói đa vi chất phải có tối thiểu 3 vi chất: sắt (10 - 12,5mg sắt nguyên tố), vitamin A (300 μg ), kẽm (5mg kẽm nguyên tố). Bổ sung 1 ngày 1 liều.
60-90 liều/trẻ suy dinh dưỡng/đợt x 2 đợt/năm.

Gói

         14.000  

 

2

Viên đa vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai

Đa vi chất: Thành phần phải có tối thiểu 3 vi chất: sắt (30-44.4 mg sắt nguyên tố), vitamin A (700-800μg ), kẽm (15-20mg kẽm nguyên tố), Bổ sung 1 ngày 1 liều
từ khi phát hiện có thai đến 01 tháng sau khi sinh

Viên

         14.400  

 

B

 Dự án 3

 

 

 

 

3

Sản phẩm dinh dưỡng cấp cho trẻ em Suy dinh dưỡng thấp còi từ 6-23 tháng tuổi

Thành phần viên /gói đa vi chất phải có tối thiểu 3 vi chất: sắt (10 - 12,5mg sắt nguyên tố), vitamin A (300 μg ), kẽm (5mg kẽm nguyên tố). Bổ sung 1 ngày 1 liều.
60-90 liều/trẻ suy dinh dưỡng/đợt x 2 đợt/năm.

Gói

           6.600  

 

4

Sản phẩm dinh dưỡng cấp cho trẻ em Suy dinh dưỡng thấp còi từ 6-23 tháng tuổi

Thành phần viên /gói đa vi chất phải có tối thiểu 3 vi chất: sắt (10 - 12,5mg sắt nguyên tố), vitamin A (300 μg ), kẽm (5mg kẽm nguyên tố). Bổ sung 1 ngày 1 liều.
60-90 liều/trẻ suy dinh dưỡng/đợt x 2 đợt/năm.

Gói

           2.000  

 

 

Tổng cộng: 04 khoản

 

 

 

 

 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai– (146 Wừu – Thị trấn Đak Đoa – Huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai.) 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 03 tháng. Trong đó: 

Hàng tháng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, Trung tâm sẽ gửi dự trù danh  mục, số lượng từng mặt hàng đã trúng thầu cần cung cấp cho nhà thầu trúng  thầu. Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được đặt hàng của Trung tâm, Nhà  thầu có trách nhiệm giao đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng hàng tại kho  của Trung tâm. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.  

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị từng đợt nghiệm thu hợp  đồng. 

- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn  giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Trung tâm. Số  hàng hóa sẽ được hai bên nghiệm thu theo từng đợt. Trung tâm sẽ thanh toán  100% giá trị nghiệm thu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán. 

5. Các thông tin khác:  

Nhà thầu áp dụng mẫu báo giá đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế  theo quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023. 

Nơi nhận:                                                                               KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

- Website TTYT.

- Lưu: VT, Dược-TTB-VTYT. 

 

 

File đính kèm

    thư mời bg đa vi chất 2023.pdf