PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH LÀ THUỐC CHỮA BỆNH, NÂNG CAO SỨC MẠNH TRONG ĐẢNG

Ngày đăng: 29/07, 16:13

PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH LÀ THUỐC CHỮA BỆNH,

NÂNG CAO SỨC MẠNH TRONG ĐẢNG
 
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là quy luật phát triển của Đảng, làm cho Đảng vững mạnh, cán bộ, đảng viên tiến bộ không ngừng. Đó cũng là một trong những cách tốt nhất để thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, giữ vững và củng cố uy tín của Đảng.
 
 
 
Trung tâm Y tế Đak Đoa 
Tuy nhiên, phê bình và tự phê bình chỉ là một trong những phương thức tổ chức hoạt động của Đảng, một yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng, không phải thay thế cho những nguyên tắc, yêu cầu khác. Hơn nữa, phê bình và tự phê bình chỉ có ý nghĩa đầy đủ, hiệu quả thực sự cao khi nó gắn liền với kỷ luật nghiêm khắc của Đảng, với sự giáo dục, rèn luyện thường xuyên, với công tác kiểm tra chặt chẽ, cũng như sự giám sát của tổ chức, của cộng đồng. Phê bình và tự phê bình như một người thầy thường xuyên bên cạnh mỗi cán bộ, đảng viên. Nó nhắc nhở, khuyên răn mỗi cán bộ, đảng viên tự học tập, rèn luyện, tự phấn đấu để vươn lên không ngừng về đạo đức, tư cách, năng lực trong công việc của mình, uy tín trong quần chúng nhân dân; từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, xứng đáng với trách nhiệm công việc, vị trí công tác mà Đảng và nhân dân giao phó.
 
Mặt khác, phê bình và tự phê bình làm con người gắn bó với tổ chức, đơn vị của mình hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên được sống trong một tập thể mà mọi người chú ý đến nhau, trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, bằng tình cảm của những người đồng chí, đồng đội thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì, bản chất của phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng là xuất phát từ tình đồng chí, đồng đội, để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, để cùng nhau chung lòng, góp sức, góp trí, thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng. Đó không thể là thứ phê bình để dìm nhau, hạ nhau.
 
Nếu chúng ta thực hành phê bình và tự phê bình đúng đắn, sẽ giúp cho mỗi người trong một tập thể, trong tổ chức dễ nhận ra những điều tốt đẹp để noi theo, phấn đấu, dễ nhận ra những khuyết điểm để sửa chữa, để tiến bộ. Đấy chính là điều kiện để làm cho sức mạnh của mỗi cá nhân nâng lên, đồng thời nâng lên sức mạnh tập thể, nâng lên sự đoàn kết gắn bó, đồng thời giúp cho các thành viên chia sẻ, cảm thông với nhau, gắn bó với nhau chặt chẽ hơn. Góp phần nâng cao sức mạnh của Đảng trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.
 
Nguyễn Văn Minh